Politiattest

Politiattest

Styret i Norges Bilsportforbund (NBF) har bestemt at man i norsk bilsport skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle over 15 år, som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.Dette skal koordineres av hovedorganisasjonene, slik at man best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Politisk begrunnelse

Bilsporten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.NBFs styre har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema.

Det er styrets ønske at ordningen med politiattester i sporten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense klubbenes primære oppgave – å skape bilsportsglede og meningsfylte fellesskap.

Bakgrunn

NBFs styre har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle klubber  plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for klubben og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold.

Det vil være mest hensiktsmessig om det bare er klubbenes hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i klubben.

Ordningen i korte trekk:

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubbene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
  • Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.  Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Funksjonærer som Jurymedlemmer, løpsleder, løpssekretær etc. skal ikke avkreves politiattest.
  • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
  • Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år). Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.
    Attest kreves av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i klubben som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Styret i hver klubb/avdeling oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos klubben.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Søknadsskjema om politiattest
Mer om Politiattest https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Her finnes også link til elektronisk søknadsskjema (krever bank-ID e.l.)