Forsikringer

Forsikringer

Forsikringer

Norges Bilsportforbund har i en rekke år hatt en forsikringsavtale med If Skadeforsikring. If er NBFs direkte samarbeidspartner. Vi har to former for forsikring:

  1. En kollektiv ulykkesforsikring og
  2. En arrangør- og bilansvarsforsikring.

Sistnevnte gir bilansvarsdekning for alle biler, registrerte og uregistrerte i billøp som er godkjent av Norges Bilsportforbund. Denne forsikringen inkluderer ikke skade på fører/kartleser o.l., men kun det ansvaret overfor tredjemann som bilen måtte forårsake. Av den grunn er alle som har løst lisens og som deltar i løp eller trening godkjent av NBF omfattet av en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen omfatter den eller de som er angitt som forsikret person eller forsikret gruppe i forsikringsbeviset. Det er en forutsetning at vedkommende er medlem av norsk folketrygd. Utenlandske deltagere med norsk lisens må tegne egen ulykkesforsikring.

2) Arrangør- og føreransvarsforsikringen er i prinsippet en parallell til bilansvarsforsikringen som er obligatorisk for registrerte biler. (Ved deltakelse i billøp, hastighetskonkurranser, førerprøver, spesialprøver/spesialstrekninger i rally, samt øvrige løp godkjent av NBF gjelder ikke den vanlige bilsportforsikringen, og må altså erstattes med en «konkurranseforsikring» som tegnes av arrangøren gjennom NBF).

Arrangøransvaret er dekket med i alt inntil 10 mill. kr. Deltakerens ansvar er i samsvar med Bilansvarslovens § 4 (bl.a. ubegrenset i beløp). Unntatt fra forsikringen er skade på fører og andre som befinner seg i eller på kjøretøyet, skade som deltakerne volder på hverandre, skade på område som bane tribune, gjerde etc. og skade som følge av isbrist. Premieutbetalingen for denne forsikringsformen, for både løp og trening, påhviler arrangøren. Premien er forskjellig for de enkelte løpstyper, og fremgår av tabellen nedenfor. Det bør bemerkes at det for trening kan utstedes årspolise for den aktuelle banen. Felles for alle former for enkeltpoliser er at det må utstedes forsikringsbevis. Utstedelsen tas hånd om av If Skadeforsikring, og det skjer automatisk for alle løp som er rett-tidig anmeldt og satt opp på årets terminliste. Etteranmeldte løp og organisert trening må av NBF meldes til If Skadeforsikring slik at trygdebevis kan bli utstedt. Arrangøren må altså merke seg at f.eks. en treningskveld (også karting) ikke er forskriftsmessig dekket med mindre NBF har fått beskjed i så god tid at If Skadeforsikring er kunnet blitt underrettet. (En arrangør påtar seg et stort økonomisk ansvar ved ikke å anmelde løp og trening til NBF). Trygdebeviset for enkeltpoliser vil i god tid bli sendt arrangøren. Kopi av trygdebeviset vil bli sendt politiet i arrangørens distrikt. Har en arrangør ikke mottatt slik kopi innen 5 dager før løpsdatoen, må NBF omgående varsles da det kan bety at forsikringen av en eller annen grunn ikke er i orden! På bevisets innbetalingsdel skal antall deltagende biler oppgis, og den samlede premie må sendes forsikringsselskapet innen 5 dager etter løpet. Samtlige banefunksjonærer og jurymedlemmer er ulykkesforsikret uansett antall. Forsikringssummen er kr. 120.000,- ved død og kr. 240.000,- ved fullstendig varig invaliditet. Premien er fast pr. stevne og utgjør for de forskjellige grener kostnader etter tabell under.

Premiens størrelse, innbetalings- og rapportordning er denne for arrangør- og føreransvarsforsikring:

 

Eventuelle helårspoliser må avtales med NBFs sekretariat. Premieutbetalingen for enkeltløp og trening må sendes innen 5 dager etter arrangementet. Eventuelle skade/ulykker må NBF straks orienteres om, og skademeldinger må sendes NBF for videreekspedisjon (Skjema for skademelding rekvireres fra NBF eller lastes ned her).

If Skademeldingsskjema

If bekrefter at If ikke vil søke regress mot sjåfør/eier av kjøretøy forsikret i IF ved en bilansvarsskade med hjemmel i MOT 1-8 pkt 4.3.1 jf pkt 7 7 , selv om bilen har blitt benyttet i forbindelse med fartsløp i Europa. Dette gjelder kun hvis skaden dekkes av det aktuelle lands bilansvarslov og kun i forbindelse med konkurranse eller trening arrangert i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement og approbert av FIA, og/eller i samsvar med det respektive lands sportsreglement og approbert av landets sportsmyndighet.